bazylika-jana-lateranskiegoW czasie wielkich klęsk społecznych procesjonalnie niosą go do bazyliki Matki Boskiej Większej, gdzie jest wystawiony przez dni siedem a potem znowu procesjonalnie niosą go do Scala Sancta. Ostatnia taka procesja była w roku 1863 z polecenia Piusa IX pap., który własną ręką na ogłoszeniu „Inmto Sacro“ kardynała wikarego, wzywającego wiernych do udziału w nabożeństwie po tych słowach: „Jest wolą Ojca świętego, aby się szczególniej modlono za nieszczęśliwą Polskę“, te napisał słowa:

Naród polski, który zawsze był katolickim, i że tak powiem, przedmurzem przeciw najazdowi niewiernych, zasługuje bez wątpienia, aby wsiąść udział w jego cierpieniach i aby się modlić szczególniej o wyswobodzenie go z nieszczęść, jakie go trapią; iżby nie tracąc wyłącznego charakteru, jakim się zawsze szczycił, był wiernym posłannictwu, jakie mu Bóg dał i aby za jednomyślną zgodą tych, co składają naród, strzegł i zachowywał nietkniętym i niesplamionym sztandar wiary katolickiej i religii swoich przodków.”.